Revisorkommissionens nye betænkning

17. oktober 2006

Betænkningen indeholder forslag til, hvordan en række bestemmelser i det nye EU-direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (8. direktiv) kan gennemføres i dansk lovgivning.

8. direktiv trådte i kraft den 29. juni 2006 og skal være gennemført i dansk ret senest den 29. juni 2008. Direktivet indeholder en række bestemmelser, der gør det nødvendigt at ændre den danske revisorlov.
 
Revisorkommissionens betænkning indeholder ikke samtlige de ændringer af revisorloven, som implementeringen af 8. direktiv giver anledning til.
 
Betænkningen vil blive sendt i høring. Høringssvarene vil sammen med betænkningens forslag indgå i det videre lovforberedende arbejde, der skal munde ud i et samlet lovforslag, som forelægges Folketinget i folketingsåret 2007/08. Det endelige forslag vil naturligvis blive sendt i høring på et senere tidspunkt.

Revisorkommissionens forslag bygger på 8. direktivs bestemmelser.

Blandt kommissionens forslag er:

  • En indskrænkning af revisorlovens anvendelsesområde i forhold til den gældende lovs område. Kommissionen foreslår, at det fremtidige anvendelsesområde bliver revision af regnskaber mv. samt afgivelse af erklæringer med sikkerhed.
  • Regler om den enkelte revisors omdømme.  Omdømmet vil få betydning, idet et dårligt omdømme kan hindre beskikkelse samt medføre fratagelse af beskikkelse.
  • Krav om obligatorisk efteruddannelse. Manglende efteruddannelse kan føre til fratagelse af beskikkelsen. Efteruddannelse er hidtil foregået i foreningsregi.
  • Udvidelse af informationspligten mellem fratrædende og tiltrædende revisor ved revisorskifte.
  • Ændring af reglerne om revisionsvirksomheder, så revisionsvirksomheder fremover vil kunne drives i alle ejerformer, der er gængse i dansk lovgivning. Herudover ligestilles danske, beskikkede revisorer og udenlandske revisorer, der er godkendt efter 8. direktiv, mht. ejerskab i revisionsvirksomheder, ligesom kapitalkravet afskaffes, så alene majoriteten af stemmeretten skal indehaves af revisorer.

Kommissionen konkluderer i betænkningen, at direktivets krav om revisionskomiteer kan gøres frivilligt, således at den samlede bestyrelse varetager de funktioner, som ellers ville påhvile en revisionskomite, når blot direktivets krav om uafhængighed og kvalifikationer iagttages.
 
Kommissionen vil i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurdere, om der er behov for en justering af revisorlovens uafhængighedsbestemmelser, herunder om der skal suppleres med en bestemmelse, der giver mulighed for anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger i en given uafhængighedssituation.

Revisorkommissionens betænkning
Tilbage til oversigt